Všeobecné obchodní podmínky a pravidla, Maltalingua Ltd.

Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Maltalingua Ltd. a každou jednotlivou osobou nebo skupinou osob – dále jen klientem nebo studentem, který potvrdil svou rezervaci k využití služeb poskytovaných společností Maltalingua Ltd.

1. Rezervace

Veškeré rezervace jsou provedeny vyplněním rezervačního formuláře na našich webových stránkách:

Rezervace pro dospělé: http://www.maltalingua.com/rezervace/

Rezervace pro děti a mládež:  http://www.maltalingua.cz/mladez/rezervace/

Po potvrzení rezervace (prostřednictvím webu, e-mailu, faxu, telefonu nebo poštovní korespondence) se Maltalingua a klient/student zavazují k následujícím podmínkám a pravidlům.

2.   Platba

Platební transakce se provádějí mezinárodním platebním převodem a musí obsahovat všechny bankovní poplatky. Podrobnosti detailu banky naleznete na faktuře. Při provádění platby prosím uveďte celé jméno a příjmení studenta v plném rozsahu pro správné spárování platby a zašlete nám kopii s potvrzením o vaší platbě.

Za účelem zajištění rezervace musí být zaplacena celá platba nebo 20% záloha do 7 dnů od obdržení potvrzení rezervace.

Platby musí být obdrženy v plné výši nejpozději 1 měsíc před datem příjezdu. V případě pozdních rezervací musí být platba provedena v plné výši, jakmile je rezervace potvrzena.

Maltalingua si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli rezervaci, za kterou nebyla obdržena platba, jak je uvedeno v obchodních podmínkách výše, nebo odmítnout každého studenta, který přijel, ale zároveň nezaplatil své poplatky v plné výši před příjezdem.

Pro jakýkoli jiný způsob platby prosím kontaktujte přímo společnost Maltalingua.

3.   Víza

Maltalingua poskytne obecnou vízovou pomoc. Je však zodpovědností studenta kontaktovat příslušné velvyslanectví nebo konzulát, který poskytne podrobné a aktuální informace, jak přesně postupovat. 

Je-li požadováno vízum, všechny poplatky za rezervaci musí být zaplaceny a obdrženy společností Maltalingua v plném rozsahu před vydáním dopisu o přijetí.

Maltalingua musí být ihned infromována v případě, že žádost o víza je zamítnuta. Za účelem navrácení plného rozsahu poplatku za rezervaci (mínus administrativní poplatek € 50), musí být kopie dopisu o rozhodnutí se zamítnutím víza doručena společnosti Maltalingua nejdéle 7 dní před plánovaným příjezdem na kurz a ubytování.

Pokud bude oznámení doručeno méně než 7 dní před datem příjezdu, použije se storno poplatek ve výši jednoho týdne z celkové rezervace kromě nevratných poplatků (administrativní poplatek ve výši € 50 plus bankovní poplatky).

Jakékoli peněžité náhrady budou studentovy navráceny stejným způsobem, jakým byly peníze obdrženy.

4.   Poplatky za zrušení rezervace a možnost navrácení

Žádost o zrušení rezervace musí být obdržena písemně a podléhá následujícím poplatkům:

4.1 Před příjezdem – výuka a ubytování

Počet dní před příjezdem

 % z celkových poplatků za rezervaci*

28 dní nebo více

20%

15 až 27 dní

35%

8 až 14 dní

50%

3 až 7 dní

65%

1 až 2 dny

80%

žádné vystoupení

100%

*nezahrnuje ECO daň

Celková rezervace zahrnuje celkové náklady na následující (pro hotely viz níže):

  • Ubytování
  • Výuka
  • Vízová podpora
  • Transfer z letiště
  • Jakékoli další doplňkové služby nebo materiály uvedené ve faktuře (nezahrnuje Eko daň)

Pokud by byla Maltalingua nucena zrušit program, společnost Maltalingua poskytne vhodnou alternativu nebo se postará navrácení platby v plné výši.

Jakékoli změny provedené v rezervaci před příjezdem, po obdržení platby, podléhají administrativnímu poplatku € 50.

Pro hotely, hostely a další poskytovatele ubytování musí být rezervace zrušeny 30 dní před příjezdem, aby se tak zabránilo stornovacím poplatkům, které pak mohou být vyžadovány v plné výši.

4.2 Po příjezdu – Výuka a ubytování

V případě zrušení po uplynutí předem stanoveného data příjezdu nebo zahájení kurzu, nebude poskytnuta žádná náhrada. Podle uvážení společnosti Maltalingua, mohou být rezervace odloženy na pozdější termíny v průběhu roku, avšak i zde platí storno poplatky.

V případě, že se student neúčastní výuky z jakéhokoli důvodu, peníze se nevrací. To samé platí i v případě ubytování, pokud se student neubytuje na předem sjednaném ubytování, peníze se nevrací.

Jakékoli provedené platby, nebudou studentovi vráceny v hotovosti na Maltě. Platby budou studentovi vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty. Pokud chtějí studenti využít navrácenou platbu na jinou výuku nebo ubytování v Maltalingua je to možné, v závislosti na dostupnosti a správním poplatku ve výši € 50. V případě jakéhokoli zbývajícího poplatku ze storno platby, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jakým byla platba přijata.

5. Skupinové rezervace
 

Maltalingua přijímá skupinové rezervace (minimálně 5 studentů) od agentů, škol, vysokých škol a jednotlivců.

Všechny skupinové rezervace závisí na dostupnosti v době rezervace.

Veškeré žádosti, online i přímé, musí obsahovat předpokládané termíny, počet studentů, kurz / program a ubytování - pokud je požadováno. Po obdržení žádosti připraví Maltalingua osobní skupinovou nabídku. Když bude nabídka přijata a bude potvrzena dostupnost, musí být do 14 dnů k potvrzení předběžné rezervace zaplacena záloha ve výši 40% oproti celkové skupinové rezervaci.

Údaje o studentovi a platba

Podrobnosti o všech studentech a vedoucích skupinách je třeba zaslat nejpozději 10 týdnů před datem příjezdu. Po obdržení bude vystavena proforma faktura. Platba v plné výši musí být přijata nejpozději 8 týdnů před datem příjezdu.

Změna velikosti skupiny

Před rezervací, ale po zaplacení zálohy:

Snížení počtu - poměrný vklad je ztracen

Zvýšení počtu - proti zvýšenému počtu musí být okamžitě zaplacena 40% záloha

Po obdržení rezervace:

Zvýšení počtu - úplná platba musí být provedena za další studenty do 7 dnů od vydání proformy

Snížení počtu - viz podmínky zrušení skupiny níže

Zrušení rezervace

Před příjezdem - školné a ubytování

 
Počet dní

% z celkových účtovaných nákladů na rezervaci *

57 dní a více

Žádný

43 až 56 dní

25%

29 až 42 dní

40%

21 až 28 dní

65%

14 až 20 dní

80%

1 až 13 dnů    

100%

Bez účasti

100%

* nezahrnuje ekologickou daň

Pozdní rezervace

Všechny rezervace přijaté do 8 týdnů od příjezdu musí uhradit celý zůstatek splatný do 7 dnů od vystavení proforma faktury, aby byla zaručena místa. Pokud neprovedete celou platbu, bude rezervace zrušena. Upozorňujeme, že tyto podmínky nahrazují jakékoli dříve dohodnuté podmínky, které již existují.

6. Transfer z letiště

Aby mohla společnost Maltalingua poskytnout transfer z letiště, všechny informace o detailu letu musí být poskytnuty nejdéle 1 týden před stanoveným příletem. Informace o detailu letu musí obsahovat následující:

  • Místo původu (místo odletu ze země původu)
  • Číslo letu
  • Název letecké společnosti
  • Dobu letu
  • Čas příletu

Pokud nejsou informace poskytnuty včas, nebo jsou informace nepřesné a transfer se tak neuskuteční, nebudou studentovi poskytnuty žádné náhrady za transfer z letiště.

Poplatek za transfer z letiště zahrnuje maximálně 1 hodinu čekání od doby přistání. V případě zpoždění, přesahujícího 1 hodinu čekání si Maltalingua vyhrazuje právo účtovat studentovi dodatečnou sazbu ve výši € 10 za hodinu na osobu a požadovat ji k uhrazení první den kurzu.

6.1 Zpoždění nebo zrušení letu

V případě zrušení nebo zpoždění letu student musí bezprostředně informovat společnost Maltalingua o této skutečnosti. Pokud tak student neučiní, může se stát, že pro něj nebude možné zajistit jinou dopravu. Žádná náhrada poplatku za transfer z letiště nebude provedena.

6.2 Zmeškané lety

Pokud student zmešká let, musí ihned informovat společnost Maltalingua. Jestliže tak neučiní, bude studentovi účtován další poplatek za dopravu, který bude požadován k uhrazení první den kurzu. Nové informace ohledně letu, musí být studentem poskytnuty ihned, jakmile jsou známy.

7.   Zásada používání anglického jazyka

In order to provide students with a complete immersion in the English Language, Maltalingua follows an 'English Only' policy. Students are encouraged to speak only English within the school, on any activity or excursion and within their accommodation.

8.   Studentský identifikační průkaz

Všichni studenti, jak dospělí, tak i děti a mládež s sebou musí vždy nosit svůj ID Maltalingua studentský průkaz, na kterém je jejich fotografie.

9.   Informace ke kurzům

Lekce probíhají každý den od pondělí do pátku (mimo státní svátky).

První den se všichni studenti povinně účastní rozřazovacího testu, aby mohli být vhodně zařazeni do kurzu dle jejich úrovně angličtiny. Pokud student nedosáhne minimální požadované úrovně angličtiny, kterou by potřeboval pro vybraný kurz, vyhrazuje si společnost Maltalingua studenta zařadit do kurzu s odpovídající úrovní anglického jazyka.

Všechny kurzy probíhají od pondělí do pátku v dopoledních hodinách a některé kurzy pokračují i v odpoledních hodinách. Maltalingua si vyhrazuje právo na změnu rozvrhnu lekcí, pokud je to potřeba. 

Během rušnějšího období v roce si společnost Maltalingua vyhrazuje právo využít učebny v alternativních prostorách, avšak podobného standartu. Studenti se tak střídají na týdenní bázi mezi ranními a odpoledními kurzy.

Soukromé lekce a jejich umístění jsou plánovány dle dostupnosti učitelů a učeben.

9.1 Ponížení hodin kurzu

Pokud jsou v kurzu méně než 4 studenti, pak jsou lekce v týdnu poníženy následně:

Skupinový kurz

 

1-3 Studenti v kurzu

10 lekcí (o délce 45 minut)

na

7 lekcí (o délce 45 minut)

20 lekcí (o délce 45 minut)

na

15 lekcí (o délce 45 minut)

30 lekcí (o délce 45 minut)

na

20 lekcí (o délce 45 minut)

9.2 Klub 30+

Místo v klubu 30+ může být zaručeno pouze studentům, kteří provedou online test Maltalingua 2 týdny před začátkem kurzu.

Maltalingua si vyhrazuje právo neřídit třídu Klub 30+, pokud je do této třídy zapsáno méně než 6 studentů.

Pokud kurz Club 30+ z výše uvedených důvodů neběží, bude studentovi nabídnut všeobecný kurz angličtiny se stejným celkovým počtem hodin.

9.3 Změna kurzu – po příletu

Místo v Klubu 30+ lze zaručit pouze studentům, kteří vyplní online test společnosti Maltalingua 2 týdny před zahájením kurzu.

Studentovi, který si přeje přestoupit na jiný a levnější kurz, nebude poskytnuta náhrada v rozdílu ceny. Pokud si student přeje přeřadit do dražšího kurzu, musí být uhrazena plná částka před tím, než se student zúčastní první lekce. 

Studentovi, který si přeje přestoupit ze skupinového kurzu na soukromé lekce, nebudou vráceny žádné peněžité náhrady, za nevyužité hodiny v rámci skupinového kurzu a student je povinen zaplatit plnou cenu za soukromé lekce před účastní na první hodině. Částka je nepřenosná na třetí osobu.

10.   Ubytování

Studenti ubytovaní v apartmentech společnosti Maltalingua smějí použít pouze pokoj a postel jim přidělené v den příjezdu. V případě, že Maltalingua zjistí, že student změnil lůžko nebo pokoj bez předešlé dohody, je student povinen zaplatit poplatek ve výši € 50 za další výměnu povlečení a za další nezbytný úklid.

Žádné cizí návštěvy nejsou studentům povoleny a není povoleno přespávání cizích osob, které si nezamluvili ubytování se společností Maltalingua předem.

Studenti jsou povinni vyklidit pokoj nejdéle v 10:00 hodin dopoledne v den odjezdu.

Studenti mají přístup do svého ubytování v den příjezdu. Místnosti jsou však obvykle připraveny k nastěhování až po 15:00.

10.1 Další možné poplatky

Klíč od skříňky: € 10 (vratná záloha při vrácení klíče)

Ztráta klíče: € 10 (za vystavení nového klíče)

11. Postup při reklamaci

Pokud jsou studenti nespokojeni s jakýmkoli aspektem jejich kurzu, ubytování nebo aktivity zajištěné společností Maltalingua, měli by studenti řešit tyto skutečnosti neprodleně se zaměstnanci školy nebo mohou podat svou stížnost na formuláři tomu určeném. My se postaráme o to, abychom vaši stížnost vyřešili co nejrychleji a nejefektivněji, jak je to jen možné. Pokud nějaká záležitost zůstane nevyřešena, studenti nebo jejich zástupci musí do jednoho měsíce od odjezdu studenta napsat řediteli školy.

Stížnosti a reklamace budou řešeny pouze v tom případě, pokud budou přijaty do jednoho měsíce od odjezdu studenta, pokud jsou předloženy písemně před odjezdem studenta (pouze u dospělých) a pokud byly všechny faktury uhrazeny v plné výši. Maltalingua nepřijme žádné reklamace na konci nebo po ukončení kurzu od studenta, který se nebude řídit výše zmíněnými pravidly. 

12. Prázdniny a dovolená

Studenti, kteří mají dovolenou nebo prázdniny, nemohou očekávat, že po jejich návratu budou zařazeni do stejné třídy a na ubytování nebo do výuky se stejným učitelem. Žádné peněžité náhrady nejsou vratné za nevyužité ubytování v průběhu prázdnin či dovolené. Dříve, než se studenti vydají na prázdniny či dovolenou si musí být jistí, že byla přijata veškerá vhodná opatření, které jim umožňují návrat na ubytování. Každý student, který potřebuje vízum pro studijní účely, se musí ujistit, že jeho víza jsou plně platná i po dobu možných prázdnin.

12.1 Svátky

V den pracovního klidu, tedy ve svátek, neprobíhají lekce a škola Maltalingua je pro veřejnost uzavřená. Pokud je to možné, náhrada za ztracenou lekci se uskuteční v tom samém týdnu, kdy byl svátek. Za neproběhnuté lekce nebudou poskytnuty žádné peněžité náhrady.

13. Volnočasové aktivity

Maltalingua nabízí celou řadu volnočasových aktivit a výletů po celý rok. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v programech a aktivitách kvůli neočekávaným povětrnostním podmínkám, změnám v otevíracích dobách návštěvních míst nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který není možný regulovat z naší strany. Je na zodpovědnosti každého studenta, aby se řádně pojistil před případnou rezervací na danou aktivitu či exkurzi.

14. Obecné podmínky

14.1 Pojištění

Student musí mít zajištěno řádné zdravotní, úrazové a cestovní pojištění při svém pobytu na Maltě. Maltalingua si vyhrazuje právo na plné uhrazení veškerých nákladů ze strany studenta, které mohou vzniknout. Také jsou zde zahrnuty náklady na jakékoli naléhavé lékařské ošetření či zdravotní péči, která je nutná poskytnou studentovi přímo na Maltě anebo pro okamžitý návrat studenta do země původu na náklady studenta v případě, že trpí závažným zdravotním problémem fyzického či psychického typu.

14.2 Poškození a ztráta majetku

Maltalingua nenese odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození jakéhokoli majetku studenta v budovách školy/přístavby, v ubytovacích zařízeních nebo na jakémkoli jiném místě. Uzamykatelné skříňky jsou k dispozici pro studenty v apartmánech Maltalingua. Majetek studentů závisí vždy a pouze na jejich vlastní odpovědnosti. Maltalingua doporučuje všem studentům, aby si uzavřeli cestovní pojistku, která pokryje celou dobu jejich pobytu na Maltě.

14.3 Chování studentů

Maltalingua očekává od všech studentů, že budou vždy motivovaní, zdvořilí a ohleduplní vůči personálu školy, hostitelským rodinám a spolužákům.  Maltalingua si vyhrazuje právo na to, aby mohla vyhostit či ukončit pobyt všem studentům, kteří se budou chovat nepřijatelným způsobem. 

To zahrnuje, mimo jiné i držení a konzumaci jakýchkoli omamných a psychotropních látek/drog nebo alkoholu, záměrným poškozováním cizího majetku, jakéhokoli jednání nebo chování ohrožující zdraví, bezpečnost nebo pohodlí jiných osob sdílejících stejné služby, porušování místního právního řádu či nedodržování času vycházení. V tomto případě nebudou navráceny žádné peněžité náhrady studentovi, který bude muset odcestovat na své vlastní náklady.

14.4 Zásady ochrany osobních údajů

Maltalingua se zavazuje chránit soukromí svých klientů. Škola nebude shromažďovat žádné osobní informace klienta, pokud je klient neposkytne dobrovolně. Veškeré osobní informace sdělené společnosti Maltalingua jsou uchovány v záznamech společnosti v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2001.

14.5 Odpovědnost

Studenti jsou odpovědní za jakékoli poškození způsobené škole v přidružených prostorách, v prostorách ubytování nebo jakékoli třetí straně vlastnící a provozující ubytování pro společnost Maltalingua. Veškeré náklady za způsobené škody, musí být studentem uhrazeny před jeho odjezdem v plné výši. Pokud není zákonem uloženo jinak, společnost Maltalingua nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli nemoc, zranění, ztráty či poškození studenta, ať už fyzické či psychické nebo v případě poškození jeho majetku.

14.6 Vyšší moc

V případě, že společnost Maltalingua není schopná plnit některou ze svých povinností, škola odmítá nést odpovědnost za události, které nemůže sama přímo ovlivnit a jsou tak mimo její kontrolu a pravomoc. Maltalingua není odpovědná za žádné náklady vzniklé studentem nebo způsobené studentovi vyšší mocí. Zahrnující, avšak neomezující se pouze na: ztráty, poškození, zrušení, nebo zpoždění, různá jiná opatření státu průmyslu a hospodářství, občanské spory (stávky), teroristické útoky, války či stavy ohrožení válkou, nepokoje, přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem, neobvykle nepříznivé povětrnostní podmínky, či další jiné události, které mohou z Malty vytvořit riskantní destinaci, oficiálně vyhlášenou Ministerstvem zahraničních věcí. 

14.7 Možnost pořizování fotografií a videí

Maltalingua si vyhrazuje právo na možnost pořizování fotografií a videí, které budou sloužit účelně a výhradně pro potřeby a propagaci školy. Pokud si student nepřeje být na pořízených fotografiích nebo videích, musí to oznámit nejdéle před uskutečněním této akce. Pořízené fotografie nebo videa nepodléhají žádné smluvní nebo obchodní dohodě.

14.8 Konečná ustanovení

Nastane-li situace, která není součástí těchto smluvených obchodních podmínek a pravidel, Maltalingua si vyhrazuje právo učinit veškeré spravedlivé a přiměřené kroky, které považuje za vhodné.

14.9 Soudní pravomoc

Jakákoli dohoda uzavřená se společností Maltalingua Ltd. se řídí zákony Malty. Uzavřením takové dohody se všechny strany dohodly, že v případě vzniku sporu podají žalobu u maltských soudů.